Policimi në komunitet

Të zgjedhim probleme bashkë

  Si mund të iu ndihmojmë?

Kjo faqe është krijuar për të gjithë ata që dëshirojnë të kontribojnë për komunitete apo lagje më të integruara dhe më të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor. Qëllimi i kësaj faqe është shpërndarja e informacionit tek ata që besojnë që sigurimi fillon në komunitete, siç janë përfaqësues të qeverive lokale dhe ndërkombëtare, agjensionet e policisë, organizata jo-qeveritare, aktivistë lokal, mësues, sigurim privat dhe për të gjithë qytetarët tjerë, pa marrë parasysh historinë e tyre personale.

Ne synojmë të rrisim bashkëpunimin midis komuniteteve lokale dhe shërbimeve të policisë duke dhënë një informacion praktik mbi praktikat e policisë të orientuara nga komuniteti, bazuar në një qasje nga poshtë-lart. Kjo është krijuar për ata që tashmë janë të përfshirë në policimin në bashkësi ose në policimin e orientuar drejt komunitetit dhe për ata që sapo kanë filluar! Mund të ndihmojë ata që duan të adresojnë çështje specifike në komunitetin e tyre, si dhe ata që duan të ndërtojnë lidhje më të forta brenda tij.

Sepse ne mund të arrijmë shumë më tepër, kur punojmë së bashku!

 

RUB LogoUniversity KrakowEU flagNMBU Logo
ICT4COP: A Research Project
funded by the EU Commission's
Horizon 2020 Research & Innovation Programme