Policimi në komunitet

Të zgjedhim probleme bashkë

Policia

Qëllimi kryesor i kësaj pjese është të paraqesë çështjet kryesore në lidhje me rolin e policisë në zbatimin e policimit në komunitet. Çështjet vijuese janë planifikuar të diskutohen këtu:

  • Ndërtimi dhe rritja e besimit në polici
  • Policimi në komunitet si një burim i mundshëm i legjitimimit të policisë
  • Përmirësimi i imazhit të policisë
  • Përdorimi i mundshëm i mjeteve të TIK-ut në përmirësimin e marrëdhënieve polici-komunitet
Kjo pjesë do të bazohet në qasje të bazuara në prova dhe zgjidhje të problemeve. Gjithashtu do të adresojë sfidat më të zakonshme në procesin e zbatimit të policimit në komunitet; në të njëjtën kohë do të adresohen praktikat më të mira të zgjedhura përkatëse dhe do të ofrohen këshilla të përgjithshme se si të përshtatni praktikat më të mira nga vendet e tjera me nevojat e komunitetit lokal.
RUB LogoUniversity KrakowEU flagNMBU Logo
ICT4COP: A Research Project
funded by the EU Commission's
Horizon 2020 Research & Innovation Programme