Policimi në komunitet

Të zgjedhim probleme bashkë

Manuali adreson çështjet më të rëndësishme në Policimin në Bashkësi në Ballkanin Perëndimor. Ai vë një fokus në përdorimin dhe sfidat e Teknologjive të Komunikimit të Informacionit për prodhimin bashkëpunues të sigurisë në komunitete. Është shkruar për një larmi lexuesish, përkatësisht çdokush që dëshiron të kontribuojë në sigurinë në komunitetin e tij ose të saj. Është shkruar për aktivistët socialë, politikanët lokalë, mësuesit, oficerët e policisë, përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare dhe të gjithë qytetarët, burra dhe gra, të rinj dhe të moshuar, të cilët besojnë se siguria njerëzore fillon në komunitetet e tyre. Ky manua përfshin praktikues dhe ata që duan të bëhen një. Si përmbledhje, është për ata që duan të adresojnë një problem të vazhdueshëm sigurie të çdo lloji në komunitetin e tyre ose për të parandaluar zhvillimin e një problemi specifik që cenon sigurinë e tyre.

 

Ky udhëzues është strukturuar nga çështje specifike të sigurisë që ne i identifikuam si më të ngutshme gjatë hulumtimit tonë në komunitetet në Ballkanin Perëndimor. Për të siguruar një rëndësi praktike, çështje të shumta përfshihen, secila me një shembull specifik të projekteve, iniciativave në PB-së nga komunitetet në të gjithë botën. Për më tepër, kutitë e policisë përmbajnë informacion që përqendrohet në praktikat më të mira ose informacione të tjera që lidhen drejtpërdrejt me agjencitë e zbatimit të ligjit.

 

handbook coverShkarkoni manualin si dokument pdf (3.7 MB)

 

Ka shumë mënyra në të cilat manuali ynë i mësipërm mund të përdoret dhe zbatohet në programet e trajnimit të policisë. Për të zbatuar manualin, një planprogram i veçantë trajnimi i bazuar në mësimet e manualit është në dispozicion më poshtë (shih Shkarkoni më poshtë). Kjo është një mënyrë e propozuar për të zbatuar manualin e mësipërm në programin e studimit dhe kurrikulën e forcave kombëtare të policisë dhe institucioneve të edukimit të zbatimit të ligjit në Evropën Jug-Lindore dhe mund të ndryshohet në përputhje me kontekstin tuaj të veçantë.

Cover page image 

Shkarkoni "Handbook Implementation into Training Curricula"

 

RUB LogoUniversity KrakowEU flagNMBU Logo
ICT4COP: A Research Project
funded by the EU Commission's
Horizon 2020 Research & Innovation Programme