Policimi në komunitet

Të zgjedhim probleme bashkë

Komuniteti

Qëllimi kryesor i kësaj pjese është të paraqesë çështje thelbësore në lidhje me pjesëmarrjen e anëtarëve të komunitetit në procesin e zbatimit të policisë të orientuar drejt komunitetit. Çështjet vijuese që janë planifikuar të diskutohen janë paraqitur më poshtë:

  • Ndërtimi i partneriteteve dhe rritja e bashkëpunimit midis vepruesve të ndryshëm që merren me sigurinë në nivelin lokal.
  • Përdorimi i policimit në komunitet për të thirrur anëtarët e komunitetit lokal për veprim dhe për t'i angazhuar ata në zgjidhjen e problemeve lokale të lidhura me sigurinë
  • Përdorimi i mundshëm i mjeteve të TIK-ut në përmirësimin e marrëdhënieve polici-komunitet dhe në ndërtimin e partneriteteve lokale

Kjo pjesë do të bazohet në qasjet nga poshtë-lart, të bazuara në prova dhe në zgjidhjen e problemeve. Gjithashtu do të adresohen sfidat më të zakonshme në procesin e zbatimit të policimit në komunitet; do të paraqiten praktikat më të mira të zgjedhura përkatëse dhe jepnen këshilla të përgjithshme se si të përshtaten praktikat më të mira nga vendet e tjera me nevojat e komunitetit lokal.

RUB LogoUniversity KrakowEU flagNMBU Logo
ICT4COP: A Research Project
funded by the EU Commission's
Horizon 2020 Research & Innovation Programme