Policimi në komunitet

Të zgjedhim probleme bashkë

Kush jemi ne?

Ne jemi një grup hulumtuesish ndërdisiplinor nga Ruhr-Universität në Bochum (Gjermani) dhe Universiteti Jagiellonian në Krakow (Poloni) me të kaluar akademike në sociologji, juridik, gjuhësi dhe shkencë policore. Grupi ynë i hulumtimit është i përfshirë në Projektin Hulumtues të financuar nga BE; Teknologjitë e Komunikimit dhe Informacionit për Policimin e në Bashkësi ose të Orientuar në Komunitet [ICT4COP]. Ky projekt përfshin studiues të shumtë nga 10 universitete dhe institucione të ndryshme në të gjithë Evropën. Përmban 11 paketa pune që kryejnë hulumtime në terren në gjithsej 11 vende të rastit, të shpërndara në të gjithë Amerikën Qendrore, Evropën Jug-Lindore, Afrikën dhe Azinë Jugore.

 

Qëllimi ynë është të vlerësojmë dhe analizojmë policimin në bashkësi në shoqëri të ndryshme pas konfliktit, duke u fokusuar  në pyetjen se si TIK (Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit) mund të kontribuojë në suksesin e saj. Qëllimi i projektit është që të fitohet një kuptim më i mirë rreth sigurisë njerëzore në mjediset pas konfliktit. Hulumtimi është ndërdisiplinor, me një metodologji cilësore të përbashkët, gjithëpërfshirëse dhe një fokus të fortë në shpërndarjen dhe shfrytëzimin e rezultateve të hulumtimit. Kjo faqe në internet shërben si një nga shumë përpjekjet e shpërndarjes së informacionit të mbledhur nga projekti.

 

 

Sfida

Kur reformat tradicionale të policisë me qasje nga lart poshtë dështojnë, policimi në bashkësi (PB) premton për sukses- por gjithashtu sjell sfida. Shoqëritë pas konfliktit, megjithëse ndryshojnë në shumë aspekte, kanë diçka të përbashkët: institucionet publike, përfshirë policinë, konsiderohen të dobëta dhe të pabesueshme. Abuzimi i pushtetit policor, praktikat korruptive dhe mosndëshkimi janë karakteristikat që njerëzit shpesh ua përshkruajnë autoriteteve të tyre. Ky projekt hulumtues synon t'i kuptojë më mirë këto sfida të ndërlidhura, dhe të propozojë mënyra të reja për t'u marrë me to. Pyetjet që duhen adresuar përfshijnë:

  • A mundet që policimi në shoqëritë pas konfliktit të bëhet një shërbim publik dhe jo thjesht një autoritet publik?
  • A është policia në shoqëritë pas konfliktit e përgjegjshme ndaj popullatës dhe në gjendje t'u përgjigjet krimeve dhe pasigurive specifike gjinore dhe rinore?
  • Deri në çfarë shkalle teknologjia e informacionit dhe komunikimit mund të kontribuojë ose të zvogëlojë sigurinë e përmirësuar për njerëzit e pambrojtur

 

feltes thomas  

Prof. Dr. Thomas Feltes MA

Drejtuesi i WP10 dhe WP5 deri në Gusht 2019

Vendi në të cilin është përqëndruar: Kosova

Universiteti Ruhr Bochum

Fakulteti i Drejtësisë

Departamenti i Kriminologjisë, Politikës së Krimit dhe Shkencës Policore

Historiku shkencor: Drejtësia dhe Shkenca Edukative

     
 singelnstein tobias  

Prof. Dr. Tobias Singelnstein

Drejtuesi i WP10 dhe WP5 që nga gushti 2019

Vendi në të cilin është përqëndruar: Kosova

Universiteti Ruhr Bochum

Fakulteti i Drejtësisë

Departamenti i Kriminologjisë

Historiku shkencor: Kriminologji dhe Juridik
     
 coenders fabienne  

Fabienne Coenders MSc

WP10 dhe WP5 udhëheqës-përfaqësues

Vendi në të cilin është përqëndruar: Kosova

Universiteti Ruhr Bochum

Fakulteti i Drejtësisë

Departamenti i Kriminologjisë, Politikës së Krimit dhe Shkencës Policore

Historiku shkencor: Sociologji

     
 czapska janina  

Prof. dr. Janina Czapska, MA

Anëtare e WP10

Vendi në të cilin ëshët përqëndruar: Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia

Universiteti Jagiellonian në Kraków

Fakulteti i Drejtësisë dhe Administratës

Departamenti i Sociologjisë së Drejtësisë

Historiku shkencor: Shkenca juridike dhe policore

     
 struzinska katarzyna  

Katarzyna Struzińska, MA

Anëtare e WP10 dhe anëtar i WP6

Vendi në të cilin është përqëndruar: Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia

Universiteti Jagiellonian në Kraków

Fakulteti i Drejtësisë dhe Administratës

Departamenti i Sociologjisë së Drejtësisë

Historiku shkencor: Juridik dhe gjuhësi

     
kwoka tomasz  

Tomasz Kwoka, MA

Anëtar i WP10

Vendi në të cilin është përqëndruar: Serbia

Universiteti Jagiellonian në Kraków

Fakulteti Filologjik

Instituti i Studimeve Sllave

Historiku shkencor: Gjuhësia

RUB LogoUniversity KrakowEU flagNMBU Logo
ICT4COP: A Research Project
funded by the EU Commission's
Horizon 2020 Research & Innovation Programme